Η ΠΕΠΟΝΙΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

14.90

ISBN:978-618-5460-07-5

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρη οδηγό της καλλιέργειας της πεπονιάς. Περιλαμβάνει τα βοτανικά στοιχεία του φυτού και τα στοιχεία που αφορούν την φυσιολογία του. Εξετάζει τις απαιτήσεις του φυτού όσον αφορά το κλίμα και το έδαφος αλλά και τους παράγοντες που αφορούν, τις θερμικές και υδατικές απαιτήσεις του φυτού,  τον φωτισμό, το διοξείδιο του άνθρακος. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα θέματα της εγκατάστασης της καλλιέργειας και αναλύονται οι καλλιεργητικές τεχνικές στις υπαίθριες καλλιέργειες, στις καλλιέργειες με χαμηλή κάλυψη και την καλλιέργεια σε θερμοκήπιο. Εξετάζονται όλα τα θέματα τα σχετικά με την λίπανση, την άρδευση, την ζιζανιοκτονία, και το κλάδεμα σε όλες τις μορφές καλλιέργειας. Ιδιαίτερα επίσης γίνεται πλήρης αναφορά σε όλα τα συστήματα των εμβολιασμών των φυτών της πεπονιάς. Σε άλλο κεφάλαιο αναφέρονται οι βοτανικές και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες της πεπονιάς στην Ελλάδα, όπως και οι ελληνικές τοπικές ποικιλίες. Στην συνέχεια γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των εχθρών και ασθενειών της πεπονιάς με χαρακτηριστικές φωτογραφίες αναγνώρισης, όπως και οι βιολογικές και χημικές καταπολεμήσεις με εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων. Επίσης αναφέρονται στην συνέχεια πολύ σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση της εμπορίας, αλλά και της χημικής σύστασης και της θρεπτικής αξίας των πεπονιών. Τέλος δίνονται τα οικονομικά στοιχεία για το κόστος της καλλιέργειας της πεπονιάς και τα περιθώρια κέρδους της.

      
Η ΠΕΠΟΝΙΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

14.90