Η ΦΡΑΟΥΛΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

16.99

ISBN:978-618-83530-9-1
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πλήρη οδηγό της καλλιέργειας της φράουλας. Περιλαμβάνει τα βοτανικά στοιχεία του φυτού και τα στοιχεία που αφορούν την φυσιολογία του. Εξετάζει τις απαιτήσεις του φυτού όσον αφορά το κλίμα και το έδαφος αλλά και τους παράγοντες που αφορούν την φωτοπερίοδο και τις θερμικές απαιτήσεις του. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα θέματα της γενετικής βελτίωσης, ενώ αναφέρονται οι κυριότερες ποικιλίες φράουλας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και την Γαλλία. Στην συνέχεια εξετάζονται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται όπως είναι η επιλογή των φυτών, η φύτευση, τα θέματα θρέψεως και λιπάνσεως, η άρδευση, η ζιζανιοκτονία, και η εδαφοκάλυψη. Ένα σημαντικό κεφάλαιο αφορά την καλλιέργεια υπό κάλυψη και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Στην συνέχεια αναφέρονται οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες όπως και οι τρόποι της αντιμετώπισης τους. Πολύ σημαντικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά το κόστος της παραγωγής και το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της καλλιέργειας.
      
Η ΦΡΑΟΥΛΑ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

16.99