Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ (Actinidia deliciosa)

19.00

ISBN: 978-618-5460-10-5
Το βιβλίο αυτό είναι ένας πλήρης οδηγός καλλιέργειας του ακτινιδίου που είναι ένα πολύ σημαντικό φυτό για την χώρα μας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των  καρπών του, αλλά και της ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας του σαν εξαγώγιμο προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι πέμπτη χώρα σε παραγωγή και τρίτη χώρα σε εξαγωγές ακτινιδίων, παγκοσμίως. Ο οδηγός αυτός καλλιέργειας περιλαμβάνει αναλυτικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών ακτινιδίου που υπάρχουν, και τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας και της φυσιολογίας του φυτού. Εξετάζονται αναλυτικά οι ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα στην χώρα μας αλλά και διεθνώς, και αξιολογούνται συγκριτικά μεταξύ τους.Αναφέρονται με λεπτομέρειες οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις του φυτού αυτού και οι επιπτώσεις τους  επάνω στην καλλιέργεια. Γίνεται πλήρης καταγραφή όλων των καλλιεργητικών εργασιών της εγκατάστασης και συντήρησης μίας καλλιέργειας ακτινιδίου, όπως είναι κατεργασία του εδάφους, η λίπανση, η άρδευση. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης οι τρόποι υποστύλωσης των φυτών, και η προστασία τους από τους ισχυρούς ανέμους με την δημιουργία ανεμοφρακτών. Στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι λιπάνσεως των ακτινιδίων, οι ανάγκες τους σε θρεπτικά στοιχεία, οι περιπτώσεις τροφοπενιών και οι τρόποι αντιμετώπισης τους, και  η φυλλοδιαγνωστική. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το κεφάλαιο με τους τρόπους κλαδέματος των φυτών, ανάλογα με την υποστύλωση που έχει επιλεγεί. Με τα κατάλληλα σχήματα και τις οδηγίες που υπάρχουν, ο καλλιεργητής μπορεί να αντιληφθεί όλες τις λεπτομέρειες των κλαδεμάτων. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στους τρόπους αρδεύσεως των φυτών, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε συστήματος αρδεύσεως. Το κεφάλαιο που αναφέρεται στα κριτήρια ωριμάνσεως των καρπών, της συγκομιδής και της συντήρησης των καρπών εξετάζεται λεπτομερώς. Η οικονομικότητα της καλλιέργειας επίσης εξετάζεται τόσον όσο αφορά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης όσο και το προσδοκώμενο κέρδος. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η χημική σύσταση των καρπών και οι ευνοικές επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου.

      
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ (Actinidia deliciosa)

19.00